پتروشیمی ایلام

تست چسبندگی لایه زیرین توسط مهندسین کنترل کیفیت کارفرما در محل پروژه با دستگاه نیروسنج فورس گیچ Force Gauges

دستگاه نیروسنج Force Gauges
تست چسبندگی لایه زیرین