پیام مدیریت

آینده پیش روی ما است و آنچه امیدوارانه به انتظاریم، نشانه هایی از همان سربلندی و عظمتی است که شایسته آنیم. شرکت آدرین شیمی آروند با تمام سرمایه انسانی و فنی خود از بدو تأسیس تاکنون در تلاش است تا به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد و این سرآغاز مرهون رعایت اصول، قواعد و استانداردهای جهانی، ملی و منطقه ای در مدیریت سیستم ها و بهبود فنی و کیفی محصولات شرکت است.

تحقیق و توسعه در کنار آموزش، از سرفصل های بکار گرفته در مجموعه شرکت، جهت اجرای طرح های مورد تعهد با بهره گیری تکنولوژی های مدرن و همراهی و استفاده از شیوه های نوین مدیریتی میباشد. این شرکت از زمان تاًسیس تاکنون جهت تأمین نوار چسب عایق (سرد) ضد خوردگی پروژه های بسیار بزرگ در داخل و خارج کشور تجارب ارزنده ای را کسب و حفظ نموده است که بخش مهمی از فعالیت های شرکت را شامل می گردد.

کلیه موارد یاد شده و تعامل و کار با مشتریان، تامین کنندگان و سایر طرف های ذینفع، شرکت را به رعایت شاخص های استاندارد در کنار شناخت و احترام به نظرات و پیشنهادهای کارفرمایان و مشتریان ملزم می نماید. امید است شرکت بتواند در راسـتای فعالیتهای صـنعتی خـویش به توسـعه فنی و کیـفی دسـت یابد زیـرا ما بر این باوریـم که ”  تولید سرآغاز تعهد است”